”Kunskap gör skillnad!” A&O satsar på metodisk implementering av välfärdsteknik.

Hur introducerar man välfärdsteknik i organisationen på ett hållbart sätt? För Ansvar och Omsorg är det viktigt att tekniken inte bara blir en lösning för stunden, utan kan bidra till långsiktiga resultat för individen och personalen. Med inmuRELAX kom det perfekta tillfället att göra en egen implementeringsstudie.

inmuRELAX ett sensoriskt hjälpmedel med interaktiv musik som uppskattas av boende på Korsnäsgården.

A&O, Ansvar och Omsorg AB, är en väletablerad privat aktörer inom den svenska äldreomsorgen. A&O grundades 1993 och har i dag 2 500 medarbetare och 1600 vårdplatser på 13 olika orter i landet. Verksamheten har samma ägare då som nu.

Liselott Löfgren är områdeschef för äldrevården på A&O med ett mångårigt engagemang demensfrågor. Hon har arbetat med värdering av symptom enligt BPSD-skalan sedan systemet utformades och har det viktiga uppdraget att ansvara för att sprida kunskapen om demens, BPSD-symptom och BPSD-skalan samt för metodikimplementering i A&Os organisation.

”90 procent av våra äldre drabbas någon gång av BPSD-problematik som oro, rastlöshet, aggression eller apati. Vårt intresse för inmuRELAX grundas i att det är ett hållbart hjälpmedel i vården av BPSD-symptom”, förklarar Liselott Löfgren.

Hjälper 8 av 10

A&O valde därför att delta i den studie som genomfördes på initiativ av Goes Art under 2019. Sammanlagt deltog 13 personer vid tre olika demensboenden i utvärderingen i vilken personalen skattade användarnas reaktion på Inmu RELAX enligt BPSD-skalan.

Resultaten visade att  80 procent av användarna fick ett minskat BPSD-värde, och därmed bättre tillstånd, efter användningen av inmuRELAX. I genomsnitt hade BPSD-poängen minskat med 4.72 poäng. Störst inverkan med en lugnande effekt hade InmuRELAX på upprördhet, motorisk rastlöshet och lättretlighet. Effekter som även var tydliga hos användarna i A&Os verksamhet. Inmu har alltså potentialen att vara ett alternativ till, eller en komplettering till medicinering.

”Vi upplever att InmuRELAX gör skillnad för stunden men att den också bidrar till att skapa trygghet med en effekt som kan hålla i hela dagen. Personalen tyckte att Inmu är ett hjälpmedel i vardagen som inte kräver utan ger”, berättar Liselott Löfgren som ser GoesArts produktspecialist Malin Wahlberg som en självklar diskussionspartner:

”Eftersom Malin själv har lång erfarenhet av att jobba inom äldreomsorgen i kommunal regi har hon en omfattande kunskap om hur vi jobbar och vilka utmaningar som finns hos våra boende. Hon har kompetensen erfarenheten som krävs för att informera och stötta vid implementeringen av välfärdsteknik i vår organisation.”

Sensorisk stimulering

inmuRELAX är ett verktyg för sensorisk stimulering som har utvecklats för personer med demens och andra kognitiva utmaningar. inmuRELAX, vars namn är en förkortning av ”interaktiv musik”, är en dansk innovation som arbetar med lugnande musik och vibrationer som kan bidra till att dämpa rastlöshet, oro och stress. InmuRELAX har designats för att omfamnas, med en rund form och ett mjukt fodral i bomull.

inmuRELAX känner av rörelserna och startar och stannar automatiskt. Det gör den väldigt användarvänlig eftersom det inte finns några knappar eller svåra inställningar att behärska. Användaren bestämmer genom att ta den till sig eller lägga ifrån sig den. Självbestämmandet är viktigt. Du väljer själv och behöver inte vänta på hjälp från personalen.

Mål att utarbeta en tydlig metodik

För att inmuRELAX och annan välfärdsteknik ska kunna användas på ett hållbart sätt som kan bidra till att stärka individens välbefinnande även på sikt, och inte bara fungera som en ”quick fix”, är implementeringen oerhört viktigt, konstaterar Liselotte Löfgren.

                      ”Vi såg ju de väldigt goda resultaten med inmuRELAX. I och med att jag föreläser om BPSD blev jag också intresserad av de resultat som kopplade till ökad livskvalitet för personer med demenssjukdom och implementeringen av nationella riktlinjer. Hur kan man arbeta långsiktigt och hållbart med effekterna av inmuRELAX?”

                      A&O valde därför att gå vidare med en egen intern studie med målet att utarbeta en tydlig metodik och hållbara arbetssätt där alla i verksamheten har kunskap om och är engagerade i implementeringen av välfärdsteknik.

                      ”Vår erfarenhet är att det kan vara svårt att implementera ett nytt koncept i en verksamhet. Hindren kan handla om attityder men också om okunskap, att man kanske inte har tillräcklig kunskap kring demenssjukdomar och BPSD. Även språkförbistring kan vara en utmaning”, förklarar Liselotte Löfgren.

Omfattande dokumentation

Theres Enström aktivitetscoach vid A&O

Den interna studien har genomförts av Theres Enström som jobbar som är tema- och aktivitetscoach vid A&Os omsorgsboende Korsnäsgården i Falun. Theres har en universitetsutbildning inom hälsopromotion och hälsovetenskap.

”Projektet har haft målet att undersöka hur vi kan implementera välfärdsteknologi i vår verksamhet med inmuRELAX som utgångspunkt. Även om det här är en intern studie har vår målsättning varit att tillämpa vetenskapliga metoder kopplat till omvårdad i vår undersökning”, berättar Theres.

I undersökningen deltog utvalda boende med BPSD-symptom som fick använda inmuRELAX kontinuerligt under en viss tid. För varje individ skapades en åtgärds- och genomförandeplan som beskrev när inmuRELAX skulle användas och för vilket syfte.  Personalen dokumenterade  observationer och effekter och resultaten har sedan analyserats av Theres Enström och hennes kollegor i form av sjuksköterskor, rehab-personal och verksamhetschefer.

Hållbara förändringar

Resultaten bekräftade det som framkommit i tidigare studier.

”InmuRELAX hade en väldigt avslappnande effekt hos deltagarna. Möjligheten att fokusera på kudden innebar att typiska BPSD-symptom som oro och rastlöshet minskade. Det fanns också ett starkt KASAM, med möjlighet att skapa en känsla av sammanhang och välbefinnande. InmuRELAX bidrog till att stärka användarnas autonomi och förmåga att hantera sin egen person”, förklarar Theres Enström.

Som konkreta exempel på tillfällen där effekten varit extra tydlig nämner hon matsituationer där inmuRELAX har bidragit till att minska oro och ångest inför måltiden. InmuRELAX har  även gett stor effekt i samband med förflyttningar, bland annat med lift, där användarna har kunnat fokusera på inmun istället för sin rädsla inför förflyttningen, något som också påvisades i den tidigare studien.

”Även användare som tidigare har haft svårt att delta i aktiviteter utanför den egna privata sfären kunde slappna av i situationer utanför hemmet utan att genast drabbas av oro och en längtan att gå hem. Den långsiktiga effekten är att individen blir mindre isolerad vilket förstås är väldigt peppigt.”

I arbetet har Malin Wahlberg funnits med som resurs:

”Med min erfarenhet från vården vet jag ju själv hur svårt det kan vara att introducera ett nytt arbetssätt eller en ny produkt. Det kan handla om allt ifrån attityder till själva handhavandet. Att det finns någon som kan svara på frågor som Varför ska vi använda det här? och Hur ska vi använda det här?, underlättar i implementeringen och kan slå hål på många förutfattade meningar, resonerar Malin.

I vardagen

Nu tar A&O med sig kunskapen från undersökningarna in i vardagen. Rutinen med åtgärds- och genomförandeplan blir ett sätt att implementera användningen av inmuRELAX på ett långsiktigt och hållbart sätt på alla A&Os vårdboenden.

                      ”Det är viktigt att kudden överlämnas på rätt sätt och att personalen har med sig kunskapen om hur den ska användas. För många blir det också mycket mer konkret när man får en metod att jobba efter, då blir det enklare att ta in hur kudden fungerar och att se resultaten”, resonerar Theres.

                      ”För en verksamhet som A&O är det av största vikt att arbeta med vedertagna evidensbaserade metoder för att validera vårt arbete med välfärdsteknik. I vår relation till kunderna, det vill säga kommunerna, är det oerhört viktigt att visa att vi uppfyller våra avtal och att vi jobbar metodiskt inom det här området”, konstaterar Liselott Löfgren:

                      ”När man får kunskap om olika funktionsnedsättningar, bakomliggande faktorer och vilka uttryckssätt de tar sig så kan man också bemöta det på ett professionellt sätt. Jag kan hantera personer som kanske har aggressivitet och irritabilitet utifrån ett etablerat arbetssätt och jobba teambaserat med samsyn. Det är en oerhörd vinst. Kunskap gör skillnad!”

”Det här är värdefull kunskap när vi ska implementera inmuRELAX-kudden. Det handlar inte bara om att den kan ge en härlig stund och hjälpa för ögonblicket. Vi kan också knyta den tillsammans med olika BPSD-symtom, använda den metodiskt och skapa en större förståelse kring demenssjukdomen.”

Liselotte Löfgren, områdeschef A&OMer om den studie som gjordes 2019 kan du läsa här.