Ny svensk studie om välfärdsteknik: inmuRELAX förbättrar livskvaliteten vid demens

”Ett hjälpmedel i vardagen som inte kräver, utan ger”.

inmuRELAX, ett verktyg för sensorisk sinnesstimulering, hjälper åtta av tio personer som drabbats av demens. Det visar en ny svensk studie som genomförts på tre demensboenden i Helsingborg, Lund och Norrköping. 

inmuRELAX är ett verktyg för sensorisk sinnesstimulering som har utvecklats för personer med demens och andra kognitiva utmaningar. inmu, vars namn är en förkortning av ”interaktiv musik”, är en dansk innovation som arbetar med lugnande musik och vibrationer som kan bidra till att dämpa rastlöshet, oro och stress. Inmu RELAX har designats för att omfamnas, med en rund form och ett mjukt fodral i bomull. 

Med hjälp av sensorer känner inmu av användarens aktivitet och anpassar sig därefter, förklarar Malin Wahlberg som är före detta undersköterska och utbildad i välfärdsteknik. I dag är hon ansvarig säljare på GoesArt som är svensk distributör av inmuRELAX:

”inmuRELAX känner av rörelserna och startar och stannar automatiskt. Det gör den väldigt användarvänlig eftersom det inte finns några knappar eller svåra inställningar att behärska. Användaren bestämmer genom att ta den till sig eller lägga ifrån sig den. Självbestämmandet är viktigt. Du väljer själv och behöver inte vänta på hjälp från personalen.”

inmu – ger användaren frihet att bestämma foto: inmuRELAX

Tydligt användarstöd

inmuRELAX har funnits på den svenska marknaden i ett och ett halvt år och har rönt särskilt intresse inom demensvården. Med avsikt att utvärdera inmuRELAXs förutsättningar som ett alternativt verktyg i demensvård och palliativ vård har GoesArt därför på eget initiativ låtit utföra en kvantitativ och kvalitativ studie i samarbete med demensboenden i Helsingborg, Lund och Norrköping. 

                      ”Med den här studien vill vi säkerställa att inmuRELAX verkligen når sin målgrupp. Genom att gå in och testa produkten i verksamheten har vi också kunnat kartlägga mönstren och därmed ta fram ett tydligt användarstöd. På det här sättet slipper man prova sig fram i verksamheterna och kan nå resultat direkt”, resonerar Malin Wahlberg.  

Åtta av tio påverkas positivt

Studien har genomförts under en period på 20 veckor. Metodutveckling, insamling samt granskning av data har utförts externt av Mattias Sjöberg, doktorand vid Lancaster University i Storbritannien. Sammanlagt deltog 13 personer vid tre olika demensboenden, samtliga befann sig i en palliativ fas. Utvärderingen har tagit sin utgångspunkt i de beteendemässiga och psykiska symtom som kan uppstå vid demens – vanligen förkortat BPSD – som oro, rastlöshet och aggression. Personalen har skattat användarens reaktion på InmuRELAX enligt den BPSD-skala som används inom vården men har också svarat på öppna frågor. 

Resultaten visar att en överväldigande majoritet, cirka 80 procent, har ett minskat och därmed förbättrat BPSD-värde efter användningen av inmuRELAX. I genomsnitt har BPSD-poängen minskat med 4.72 poäng, för vissa boende med hela 48 BPSD-poäng. Störst inverkan med en lugnande effekt har Inmu haft på upprördhet, motorisk rastlöshet, samt lättretlighet. Genom de öppna frågorna framkom också att inmuRELAX var lätt att använda och att den var ett gott stöd vid vård i det palliativa skedet. Dock visar studien att det finns en mindre grupp om cirka 20 procent där inmuRELAX har begränsad effekt. Det handlar främst om boende med mer omfattande behov.

”Om vi endast tar hänsyn till de individer där inmuRELAX hade positiv effekt (80% av rapporteringarna) så är förbättringen hela 9,87 BPSD poäng vilket är en betydande förbättring”, konstaterar Malin Wahlberg.  

”Skapar trygghet”

Liselott Löfgren är områdeschef för A&O Ansvar och Omsorg AB i Norrköping, som är en av de verksamheter som har valt att ingå i studien. 

”Vi upplever att det ibland kan vara svårt för våra boende att självständigt hitta meningsfull stimulans och därför var vi intresserade att utvärdera inmuRELAX. Vår upplevelse är att inmuRELAX gör skillnad för stunden, men att den också bidrar till att skapa trygghet med en effekt som kan hålla i hela dagen. Vår personal har uttryckt det som att inmuRELAX är ’ett hjälpmedel i vardagen som inte kräver, utan ger´”.

Att inmuRELAX har utvärderats innebär att det finns en tydlig instruktion för användandet, vilket underlättar i verksamhetens vardag, menar Liselott Löfgren. 

”När det finns en manual med tips på hur man kan använda produkten så vågar även nya medarbetare använda den i större utsträckning.” 

”Hjälper på flera plan”

Det här är en bild som även bekräftas av Ann-Charlotte Hanke som är enhetschef vid demensboendet Fullriggaren i Helsingborg. 

”Vi kommer att fortsätta att arbeta med inmuRELAX som ett av verktygen för att minska ångest och frustration. Vi har sett att den hjälper på flera olika plan. Man kan sitta och småmysa med kudden i famnen och vi ser att den väcker minnen, tankar och funderingar hos den enskilda individen”, säger Ann-Charlotte Hanke som berättar att man sett helt olika resultat på tre individer med helt olika behov. 

”En av våra hyresgäster var inte alls intresserad av inmuRELAX den första tiden. Det tog faktiskt flera veckor innan hen inte kastade iväg den. Men nu uppskattas den mycket och ger ro när  hen ska vila eller behöver få vara ensam. Vi märker också tydliga förbättringar hos en annan person som tidigare har varit ganska utåtagerande vid olika hygiensituationer. Nu börjar vi med att hen får inmuRELAX redan på morgonen – och när det sedan är dags för hygien är det inte några bekymmer. Vi har märkt en fantastisk skillnad. Framför allt att verkar hen så harmonisk. Eftersom vederbörande inte möjlighet att uttrycka sig så vi får gå på omdöme om hur hen reagerar vid beröring. En tredje boende, som älskar musik, har i princip ingen BPSD relaterad till agitation alls längre.”

Innovationsfrämjande kultur

Vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun är den tredje av de verksamheter som valt att delta i studien. 

–Vi tror starkt på att välfärdsteknologi, om den används rätt, kan ha många positiva effekter på hälsan för äldre människor. Vi valde att delta i studien eftersom vi tidigare hade provat ett interaktivt spel för personer med demens, Tovertafel, från GoesArt och upplevt positiva resultat hos flera av våra boende. Därför var vi nyfikna på att se vilken 

betydelse inmuRELAX kunde ha i vardagen. Det är alltid bra att få lärdomar om produkten, resultatet och utmaningarna. Dessutom tror jag att studier och testresultat kan bidra till en innovationsfrämjande kultur. Socialstyrelsen rekommenderar ju till exempel alternativa behandlingar vid demenssjukdomar, säger Inesa Fejzic som är enhetschef. 

                      Försöket med inmuRELAX har fallit väl ut, menar Inesa Fejzic.

–Vi har sett positiva resultat  hos flera brukare och upplever att vi har kunnat bidra med fler lyckliga stunder i våra boendes vardag med inmu-kudden. En av våra brukare har afasi och kan inte prata. Hon har även höga poäng på apati i BPSD-registret. När vi introducerade kudden för henne såg vi genast att detta var något som hon tyckte om, det bröt igenom apatin. Detta såg vi på hennes ansiktsuttryck, hennes ögon log och hon uttryckte en glädje när musiken kom igång. Hon stoppade sin hand i kuddens ficka och tog kudden närmre till sig. Hon ville gärna ha den intill sig ofta. Medarbetarna la också märke till att hon sov bättre om nätterna efter att vi hade introducerat kudden. Hon spänner sig mycket och medarbetarna upplevde när de skulle hjälpa henne i omvårdnadssituationer så spände hon sig inte lika mycket när hon fick ha kudden med musik och vibrationer tätt intill sig.

Sagt om inmuRELAX  i studien:

Hur upplever du att inmuRELAX har fungerat på ert boende? 

”Inmu har fungerat direkt , lättarbetad , direkt resultat , alla blir delaktiga”

”Fungerat direkt , resultat med lägre BPSD-värde , all personal delaktiga” 

”Fungerar bättre nu när vi fått rutin på att lägga fram kudden varje kväll när vårdtagaren har lagt sig.” 

För att ta del av studien

* NPI är en skala som är utvecklad för att mäta beteendesymptom (BPSD) vid olika demenssjukdomar. ”Basvarianten” heter NPI-10 och omfattar 10 symptomdomäner: vanföreställningar, hallucinationer, agitation, depression, ångest, eufori, apati, avflackning, irritabilitet, avvikande motoriskt beteende. I NPI-12 ingår även domänerna nattlig oro samt aptit- och ätstörningar.